کنولوژیمرکز اجراء

...اجراء جهت حداکثر تاثیر

آرومیس کیمیا دارای 2 مرکز اجراء مختلف و مجزاء جهت اسانس و عصاره میباشد. این مراکز هر گونه زیرساخت لازمه جهت هر نوع اجراعات را دارا بوده و اکیب مجرب لازمه جهت این اجراعات را دارا میباشد.
هر نوع اسانس و عصاره جدید تولید شده در نتیجه فعالیتهای مشترکانه اکیبهای پژوهش & توسعه و ترندکور، در این مراکز با اجراءشدن به کالاهای نهایی، از تستهای تاثیر، بو و لذت گزرانده میشود. کالاهای ناموفق در تستهای کالای نهایی مجدداً تحت نظر واقع شده و مجدداً طراحی شده و تا رسیدن قدرت تاثیر تا حداکثر ممکنه مجدداً فرمول بندی میشود.
مراکز اجراعمان، در راستاء درخواست مشتریانمان با اجراء کالای نهایی بنابر اوزان خود آنها تستهای مورد نظرشان را ادامه داده و در صورت نیاز هر نوع بهینه سازی را بعمل می آورد.