پژوهش توسعه

محل ادغام مشارکت در راهکار و موفقیت مشترکانه...

اگر پروسه تولید را بمانند همگی بدن تصور کنیم جهت یک تولید کننده اسانس و عصاره بخش پژوهش و توسعه مطلقاً قلب آن بدن خواهد بود. بمانند بدن، همانگونه که بدون موجود بودن قلب هیچ عضوی از بدن کار نخواهد کرد بدون موجود بودن پژوهش & توسعه نیز شرکت قادر به انجام هیچ عملکردی از خود نخواهد بود.
آرومیس کیمیا با علم به اینمورد بیش از 15% حجم مالی خود را به فعالیتهای پژوهش & توسعه و ایجاد زیرساخت تکنولوژیک خود خرج کرده و همه ساله قابلیت و استعدادهای خود را در این زمینه قویتر میسازد.
همچنین شرکت جهت پشتیبانی سرمایه گزاری در زمینه پژوهش & توسعه با موسسات توبیتاک و کوسگب فعالیتهای مشترکانه را بانجام رسانده و بهمراهی دانشگاهها پروژه های جدیدی را بصورت مداوم انجام میدهد.

آرومیس کیمیا دارای 2 آزمایشگاه مجزا جهت اسانس و عصاره بوده و دارای 2 مرکز اجراء مختلف جهت هر کدام از آنها میباشد. همگی اکیب مجربمان از کیمیاگران، مهندسین شیمی و مهندسین مواد غذایی تشکیل یافته و تحت نظر متخصصین عطر و عصاره و در سایه تجهیزات فناوری مدرن به مشتریانش آخرین ترند رایحه و بو را طراحی کرده و هر گونه موانع و معضلات را بلافاصله برطرف مینمایند.

هدف نخست بخش پژوهش & توسعه آرومیس کیمیا مشارکت در موفقیت دراز مدت مشتریانش بوده و در همگی مراحل توسعه کالا بعنوان شریک راهکار آنها عمل مینماید.