حرفه

توسعه مداوم استراتژی اصلی آرومیس کیمیا بوده و درنتیجه سرمایه گزاری همیشه بدنبال همکاران جدید میباشد.


تنها معیار مورد نظر در همکارانمان، درستی و ابداع گرایی میباشد.

بخشهای ما عبارت از؛ پژوهش& توسعه، کنترل کیفیت، فروش، خرید، بازاریابی، تولید، امور مالی و حسابرسی میباشد.

در راستاء سرمایه گزاریهای و پلانهای آتی دربهای شرکتمان برای متخصصین حرفه ای عطر و عصاره همیشه باز میباشد.