ارزش هایمان


برای اینکه عضوی از ما باشید، برای اینکه مثل ما باشید


ارزشهای اساسی آرومیس کیمیا در رابطه با مشارکتهایش که بهمراه همگی کارکنان خود در کشورهای مختلفی فعالیت میکنند ثابت و غیرقابل تعویض میباشد. اینها؛


»درستی و رفتار حسنه
»مجموع کیفیت
»احترام به انسان و محیط زیست
»سرمایه گزاری به تولید و نوآوری


نیرویی که موجبات تقویت اتحاد و هماهنگی شده، استقرار ما را فراهم کرده و استراتژی توسعه سودآورمان را امکانپذیر میسازد این ارزشها میباشند. باورمان یدن میباشد که با بهره مندی از این ارزشهایمان پیشرفت کرده و موفق خواهیم شد.