انکاپسیلاسیون

فناوری نوین ارزشهای نوین ...

بعنوان آرومیس کیمیا عمده هدف نخست ما سرمایه گزاری پژوهش & توسعه و تحقیقات میباشد. با فعالیتهای نزدیکانه و مشترکانه با انستیتو ها و دانشگاههای کشورمان پروژه های جدیدی را بصورت مداوم توسعه داده و ارتقاء دادن ارزش افزوده این زمینه فعالیت بصورت مداوم به بالا میباشد.
انکاپسیلاسیون، روشی میباشد که با استفاده از فناوری ویژه ای مولکولهای عصاره را بتوسط کپسولی که بصورت خاصی طراحی شده است حبس مینماید. با این روش عمر قفسه کالاها طولانیتر شده و مزه و بوی بمدت طولانیتری حراست شده و دارا شدن عمر طولانی استابیل در کالای نهایی را فراهم میکند.